ผู้บังคับบัญชา

พ.อ.วาริส ทรวงโพธิ์
หก.กธก.กร.ทบ.

กิจกรรมหน่วย ภารกิจหน่วย

1. ดำเนินการเกี่ยวกับการสารบรรณ การกำลังพล การบริการ การสวัสดิการ และงานธุรการทั้งปวงภายในกรมกิจการพลเรือนทหารบก

2. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

Tel : 02-2977566,97566

Fax :  02-2977566 

E-Mail :