ผู้บังคับบัญชา

พ.อ. ภูมิรัตน์ ลือศิริ
ผอ.กคง.กร.ทบ.

กิจกรรมหน่วย ภารกิจหน่วย

1. วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ให้ข้อเสนอแนะและกำกับดูแลการดำเนินงานด้านโครงการและงบประมาณ การควบคุมภายใน และการตรวจสอบวิเคราะห์ ในส่วนที่กรมกิจการพลเรือนทหารบกรับผิดชอบให้สอดคล้องกับระบบงบประมาณของกองทัพบก
2. วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการของหน่วยในสายกิจการพลเรือนของกองทัพบก
3. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

Tel : 02-2978319,98317-19

Fax : 02-2978319

E-Mail :