ผู้บังคับบัญชา

พ.อ.ณัฐวัฒน์ จันทร์เจริญ
ผอ.กกร.สกร.กร.ทบ.

Home > แผนกสนับสนุนสถาบันหลักของชาติ > แผนกปฏิบัติการกิจการพลเรือน > แผนกการเมืองและการปกครอง > แผนกกิจกรรมพิเศษ

แผนกสนับสนุนสถาบันหลักของของชาติ

 
  ชื่อ : พ.ท.เติมศักดิ์ เรืองระยนต์ ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนก  
 
ชื่อ : จ.ส.ท.สัมฤทธิ์ ฮันชาติ ตำแหน่ง : เสมียน   ชื่อ : ส.ท.นฤนาท ชม้ายกลาง ตำแหน่ง : เสมียน
งานที่รับผิดชอบ:
๑. งานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์
๒. งานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันศาสนาะ
๓. การจัดหาทุนสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์บุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล ในสังกัดกองทัพบก
๔. กองทุนพัฒนา รร.จปร.
เบอร์โทรศัพท์ประจำแผนก :
  02-297-7584 , 97584
กิจกรรมเพิ่มเติม/เอกสารเผยแพร่
  >

Tel : 02-2977583, 97581,97583,97584

Fax :  02-2977583 , 02-2801086

E-Mail : doca_0403.3@hotmail.com