ผู้บังคับบัญชา

พ.อ.ณัฐวัฒน์ จันทร์เจริญ
ผอ.กกร.สกร.กร.ทบ.

Home > แผนกสนับสนุนสถาบันหลักของชาติ > แผนกปฏิบัติการกิจการพลเรือน > แผนกการเมืองและการปกครอง > แผนกกิจกรรมพิเศษ

แผนกปฏิบัติการกิจการพลเรือน

 
  ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนก  
 
  ชื่อ : ร.ต.หญิง บุษบา ป้องสุ
ตำแหน่ง : ประจำแผนก
 
 

ชื่อ : ส.ต.หญิง ปัทมา วิลัย
ตำแหน่ง : เสมียน

งานที่รับผิดชอบ:
๑. สนับสนุนการจัดงานของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
๒. การสนับสนุนส่วนราชการพลเรือนและภาคเอกชนอื่นๆ
๓. งานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันศาสนา
๔. กำกับดูแลการควบคุมและเบิกจ่ายพระพุทธรูปบูชาประจำหน่วยทหารของ ทบ. (พธ.ทบ.)
๕. มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก
๖. สภากาชาดไทย
๗. มูลนิธิสวนหลวง ร.๙
๘. มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา (วัดยานนาวา)
หมายเหตุ พ.อ.ธนาคม  ไพยารมณ์    กำกับดูแล
เบอร์โทรศัพท์ประจำแผนก :
  02-297-7583 , 97583
กิจกรรมเพิ่มเติม/เอกสารเผยแพร่
  >

Tel : 02-2977583, 97581,97583,97584

Fax :  02-2977583 , 02-2801086

E-Mail : doca_0403.3@hotmail.com