ผู้บังคับบัญชา

พ.อ.ณัฐวัฒน์ จันทร์เจริญ
ผอ.กกร.สกร.กร.ทบ.

Home > แผนกสนับสนุนสถาบันหลักของชาติ > แผนกปฏิบัติการกิจการพลเรือน > แผนกการเมืองและการปกครอง > แผนกกิจกรรมพิเศษ

แผนกการเมืองและการปกครอง

 
  ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนก  
 

ชื่อ : ร.ต.ภัทรพงษ์ เชื้อเมืองพาน
ตำแหน่ง : ประจำแผนก

 
น.ส.จุฬารัตน์ อินทร์ประสิทธิ์ ตำแหน่ง : เสมียน   น.ส.ประนอม แก้วมหาภิณโญ ตำแหน่ง : ครูฝึกวิชาชีพ ชั้น ๔
งานที่รับผิดชอบ:
๑. งานทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งทุกระดับ
๒. งานทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการต่างๆ
๓. การกำกับดูแลการดำเนินการงานทั้งปวงของ สง.ทท.ทบ.
๔. การสนับสนุนการจัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล
๕. การสนับสนุนการจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวัน ทบ.
๖. โครงการ “TO BE NUMBER ONE”
หมายเหตุ พ.อ.ธนาคม  ไพยารมณ์    กำกับดูแล
เบอร์โทรศัพท์ประจำแผนก :
  02-297-7583 , 97583
กิจกรรมเพิ่มเติม/เอกสารเผยแพร่
  >

 

 

Tel : 02-2977583, 97581,97583,97584

Fax :  02-2977583 , 02-2801086

E-Mail : doca_0403.3@hotmail.com