ผู้บังคับบัญชา

พ.อ.ณัฐวัฒน์ จันทร์เจริญ
ผอ.กกร.สกร.กร.ทบ.

Home > แผนกสนับสนุนสถาบันหลักของชาติ > แผนกปฏิบัติการกิจการพลเรือน > แผนกการเมืองและการปกครอง > แผนกกิจกรรมพิเศษ

แผนกกิจกรรมพิเศษ

 
  ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนก  
   
  ชื่อ : ส.ท.ปูนไท ประเคนแสง ตำแหน่ง : เสมียน  
งานที่รับผิดชอบ:
การสนับสนุนส่วนราชการพลเรือน และองค์กรภาคเอกชน เกี่ยวกับ กำลังพล ยานพาหนะ และการใช้สถานที่ของ ทบ.
หมายเหตุ พ.อ.ธนาคม  ไพยารมณ์    กำกับดูแล
เบอร์โทรศัพท์ประจำแผนก :
  02-297-7584 , 97584
กิจกรรมเพิ่มเติม/เอกสารเผยแพร่
  >

 

Tel : 02-2977583, 97581,97583,97584

Fax :  02-2977583 , 02-2801086

E-Mail : doca_0403.3@hotmail.com