ผู้บังคับบัญชา

พ.อ.ชวลิต เอี่ยมแทน
ผอ.กกร.สกร.กร.ทบ.

Home > แผนกสนับสนุนสถาบันหลักของชาติ > แผนกปฏิบัติการกิจการพลเรือน > แผนกการเมืองและการปกครอง > แผนกกิจกรรมพิเศษ

กองกิจการพลเรือน
(กกร.สกร.กร.ทบ.)

ภารกิจหน่วย:

เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับการในเรื่องที่เกี่ยวกับงาน การเมืองการปกครองในยามสงคราม

การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ การทำนุบำรุง ศาสนา การแก้ปัญหาสำคัญเร่งด่วนของชาติตามที่กองทัพบกได้รับมอบ

การจัดหน่วย

Tel : 02-2977583, 97581,97583,97584

Fax :  02-2977583 , 02-2801086

E-Mail : doca_0403.3@hotmail.com