ผู้บังคับบัญชา

พ.อ.จินตมัย ชีกว้าง
ผอ.กพน.สกร.กร.ทบ.

กิจกรรมหน่วย ภารกิจหน่วย

1. เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับการ งานสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามโครงการพัฒนา ตลอดจนการพิทักษ์ประชาชน และการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามที่กองทัพบกได้รับมอบ
2. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

Tel : 02-2978384,98384

Fax : 02-2815676  

E-Mail : kpn.doca@hotmail.com
kpn.skl.doca@gmail.com