ผู้บังคับบัญชา

พ.อ.ปุณณพงษ์ ชุวัสวัตพัทธ์
ผอ.กบภ.สกร.กร.ทบ.

กิจกรรมหน่วย ภารกิจหน่วย

1. วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแล เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกในความรับผิดชอบสายงานกิจการพลเรือน
2. รับผิดชอบจัดทำหลักนิยมการบรรเทาสาธารณภัยของกองทักบก
3. บูรณาการ การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศ และต่างประเทศในความรับผิดชอบของสายงานกิจการพลเรือนตามนโยบายของกองทัพบก
4. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

Tel : 02-2802527,97648-49

Fax :  02-2802527

E-Mail : doca0407@hotmail.com