ผู้บังคับบัญชา

พ.อ.พิพัฒน์ จงวัฒนาไพศาล
ผอ.กกช.สจว.กร.ทบ.

กิจกรรมหน่วย ภารกิจหน่วย

Tel : 02-2828198,87279-80

Fax : 02-2828198

E-Mail : massaffairdoca@gmail.com