ผู้บังคับบัญชา

พ.อ.พิพัฒน์ จงวัฒนาไพศาล
ผอ.กกช.สจว.กร.ทบ.

กิจกรรมหน่วย ภารกิจหน่วย

1. รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดตั้งมวลชน การบริหารและพัฒนาระบบงาน การใช้มวลชนเพื่อสนับสนุนความมั่นคงของชาติในความรับผิดชอบของกองทัพบก
2. วางแนวทาง และสนับสนุนการปฏิบัติงานศึกษาวิเคราะห์วิจัยและพัฒนารูปแบบและระบบบริหารงานมวลชน
3. อำนวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานมวลชนในการมีส่วนร่วมและ
เป็นกลไกสนับสนุนความมั่นคงในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและงานด้านอื่นๆ
4. พัฒนาขีดความสามารถของผู้นำชุมชน กลุ่มพลังมวลชน เพื่อความมั่นคงของคนในชาติในความรับผิดชอบของกองทัพบก
5. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

Tel : 02-2828198,87279-80

Fax : 02-2828198

E-Mail : massaffairdoca@gmail.com