ผู้บังคับบัญชา

พ.อ.ชวลิต เอี่ยมแทน
ผอ.กนผ.กร.ทบ.

กิจกรรมหน่วย ภารกิจหน่วย

1. เสนอนโยบายของกองทัพบก ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ และการฝึกศึกษาในสายงานด้านกิจการพลเรือนของกองทัพบก
2. วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับการในการจัดทำเอกสารประกอบแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการพลเรือน รวมทั้งวิจัยและประเมินผลงานด้านกิจการพลเรือนของกองทัพบก
    3. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

Tel : 02-2801084,97570

Fax : 02-2801084

E-Mail : -