ผู้บังคับบัญชา

พ.อ.สมชาย ดุรงค์เกื้อกูล
ผอ.กปจว.สจว.กร.ทบ.

กิจกรรมหน่วย ภารกิจหน่วย

Tel : 02-2801085,97591,97593-94

Fax : 02-2801085,02-2828198

E-Mail : asus.psychology@gmail.com