ผู้บังคับบัญชา

พ.อ.สมชาย ดุรงค์เกื้อกูล
ผอ.กปจว.สจว.กร.ทบ.

กิจกรรมหน่วย ภารกิจหน่วย

1. เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลด้านการปฏิบัติการจิตวิทยา สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพบก และการเสริมสร้างอุดมการณ์ของคนในชาติ ตามแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

Tel : 02-2801085,97591,97593-94

Fax : 02-2801085,02-2828198

E-Mail : asus.psychology@gmail.com