พล.ท.สมศักดิ์ สมรักษ์

พล.ท.สมศักดิ์ สมรักษ์
จก.กร.ทบ./ผบ.รร.กร.กร.ทบ.
หน.ฝกร.ศปก.ทบ
พล.ต.พิเศษ ศิริเกษม

พล.ต.พิเศษ ศิริเกษม
รอง จก.กร.ทบ.
พล.ต.นิรันดร ศรีคชา

พล.ต.นิรันดร ศรีคชา
ผอ.สกร.กร.ทบ.
พล.ต.ชาญวิทย์ อรรถธีระพงษ์

พล.ต.ชาญวิทย์ อรรถธีระพงษ์
ผอ.สจว.กร.ทบ.