พล.ต.วิชิต บุณยะวัฒน์

พล.ต.วิชิต บุณยะวัฒน์
พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๒๘
พล.ต.จำเนียร อุ่นจิต

พล.ต.จำเนียร อุ่นจิต
พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๔
พล.ต.รณรงค์ หริ่มเจริญ

พล.ต.รณรงค์ หริ่มเจริญ
พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๖
พล.ต.ธงชัย เกื้อสกุล

พล.ต.ธงชัย เกื้อสกุล
พ.ศ. ๒๕๓๔ - ๒๕๓๕
พล.ต.แป้ง มาลากุล ณ อยุธยา

พล.ต.แป้ง มาลากุล ณ อยุธยา
พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๓๖
พล.ต.เลิศรัตน์ รัตนวานิช

พล.ต.เลิศรัตน์ รัตนวานิช
พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๔๑
พล.ต.ประดิษฐ์ บุญเกิด

พล.ต.ประดิษฐ์ บุญเกิด
พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๔
พล.ต.ธงชัย เกื้อสกุล

พล.ต.จงศักดิ์ พานิชกุล
พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๖
พล.ต.จิรชัย เดชดำรง

พล.ต.จิรชัย เดชดำรง
พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๐
พล.ต.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์

พล.ต.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒
พล.ต.กฤษฎา อารีรัชชกุล

พล.ต.กฤษฎา อารีรัชชกุล
พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔
พล.ท.พลาวุฒิ กลับเจริญ

พล.ท.พลาวุฒิ กลับเจริญ
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘
พล.ท.ธีรวัฒน์ บุญยะวัฒน์

พล.ท.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
พล.ท.ธเนศ กาลพฤกษ์

พล.ท.ธเนศ กาลพฤกษ์
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑