เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 11.00 น. พล.ต.พิเศษ ศิริเกษม รอง หน.ฝกร.ศปห.ทบ.(1) เป็นประธานการประชุมบูรณาแผนงาน/โครงการ ฝกร.ฯ สนับสนุนการแก้ไขปัญหา จชต. ในความรับผิดชอบของ สรน.ฯ และ สปจวฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยประธาน ได้มุ่งเน้นการบูรณาการทำงานร่วมกัน ตามโครงการรูรักสามัคคี เพราะเราคือพี่น้องกัน ในการขับเคลื่อน ชป.กร.และ ชป.กร.ทพ. รวมถึง การดำเนินงานจิตอาสาเพื่อความมั่นคง ผ่านสภาสันติสุขตำบล ครอบคลุม 290 ตำบล ใน จชต. ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง สรน.ฯ และ สปวจ.ฯ จะได้นำเอาแนวทางการปฏิบัติไปแปลงสู่แผนงานให้เป็นรูปธรรมต่อไป