เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. พล.ต.นิรันดร ศรีคชา ผอ.สกร.กร.ทบ. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ(คลองลาดพร้าว) ณ ห้องประชุมชั้น 8 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กทม. โดยมี รมว.กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมฯ โดยมีประเด็นสำคัญเรื่อง

1 เป้าหมายการดำเนินโครงการให้ก่อสร้างบ้านและก่อสร้างเขื่อน โดยกำหนดแล้วเสร็จเดือน ธ.ค.61 คือร้อยละ 50 ทั้งโครงการฯ

2 การดำเนินการกับผู้ต่อต้านและเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนโครงการ ขอทุกฝ่ายทำงานร่วมกัน กับฝ่ายความมั่นคงเพื่อเร่งดำเนินการแก้ปัญหาการดำเนินงานในพื้นที่คลองลาดพร้าว โดยมอบให้ กอ.รมน.ขับเคลื่อนฯอย่างใกล้ชิด

3 การลดอัตราดอกเบี้ยให้กับโครงการฯ หรือขอรับการสนับสนุนรายได้ดอกเบี้ยรัฐ มอบให้ พอช.เร่งรัดดำเนินการ วิเคราะห์ และศึกษาผลกระทบ โดยให้เสนอเข้าเป็นมติ ครม. ภายในเดือน พ.ย.61 ทั้งนี้จะได้มีการตั้งคณะทำงานเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวต่อไป