เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. พล.ต.พิเศษ ศิริเกษม รอง หน.ฝกร.ศปก.ทบ. และ คณะ ฝกร.ฯ /อาจารย์มหาวิทยาลัยในพื้นที่ จชต. ในคณะทำงาน ดำเนินโครงการรู้รักสามัคคีเพราะเราคือพี่น้องกัน ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน ฉก.จังหวัด โดย ชป.กร. และ ชป.กร.ทพ. ในสภาสันติสุขตำบล วาระเดียวกันกับ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธาน ปฐมนิเทศ "ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน"(ชป.กร) ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อมอบแนวทางและนโยบายการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน ณ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร พล.ร.15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยมีกำลังพล ชป.กร.เข้ารับการปฐมนิเทศและรับการชี้แจงแนวทางฯ จำนวน 662 นาย ผลการ ปป. ฝกร.ฯ สามารถถ่ายทอดแนวความคิด ในการขับเคลื่อนฯ แก่ ชป.กร. และ ชป.กร.ทพ. ครอบคลุม พื้นที่ จชต. ในสภาสันติสุขตำบล ตาม โครงการรู้รักสามัคคี เพราะเราคือพี่น้องกัน เพื่อการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนสภาสันติสุขตำบล โดยการมีปฏิสัมพันธ์ทางศิลปวัฒนธรรมเป็นสื่อ ตามอนุมัติหลักการ ผบ.ศปก.ทบ./รอง ผอ.รมน. ให้มีความเข้าใจเป็นอย่างดี ซึ่ง สรน.ฯ และ สปจว. จะได้ร่วมกันขับเคลื่อนร่วมกับ กอ.รน.ภาค 4 สน. ให้เกิดเป็นรูปธรรม ในปีงบประมาณ 2562 ต่อไป