เมื่อวันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.00 น. พล.ต.นิรันดร ศรีคชา ผอ.สกร.กร.ทบ. ผู้แทน จก.กร.ทบ. เข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ(บกปภ.ช.)ในการเฝ้าระวัง ติดตาม และเตรียมการเผชิญเหตุกรณีพายุโซนร้อน “ปาบึก”(PABUK) โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย