กรมกิจการพลเรือนทหารบก

download

ดาวน์โหลดจุดยืนและนโยบาย ทบ. จุดยืนและนโยบาย
ในการสนับสนุนจุดยืน
ด้านการเมือง ของ ทบ.
>> ดาวน์โหลด 

หลักนิยมกิจการพลเรือน หลักนิยมกิจการพลเรือน ของกองทัพบก พ.ศ.2552

หลักนิยมกิจการพลเรือน คู่มือแนวทางการปฏิบัติของกองทัพบกในการสนับสนุนการเลือกตั้ง พ.ศ.2550

คำชี้แจงในการประชุม
นขต.ทบ.    
   
ครั้งที่ 1 25 ธ.ค.52  ดาวน์โหลด
ครั้งที่ 2 1 ก.พ.53    ดาวน์โหลด
ครั้งที่ 3

 
ประชาสัมพันธ์


อนุมัติหลักการการพัฒนาระบบราชการสายงานกิจการพลเรือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖


รายงานการดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพบก กรมกิจการพลเรือนทหารบก (รับเรื่องร้องเรียน)   

 


บทวีดิทัศน์ของ กร.ทบ.(วาระที่ 4)
ครั้งที่ 10/2555 (วาระพิเศษ) ในวันศุกร์ที่ 5 ต.ค.55 เวลา 0900 ณ ห้องประชุม 241 บก.ทบ.

การเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย   

 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ ก.ค.๕๕
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ ก.ค.๕๕ ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จว.พ.บ.

การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ระดับบทความสำเร็จของการดำเนินงานด้านกิจการพลเรือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๑. การสร้างเครื่องมือวัดผลโครงการฯ
๒. การกำหนดวัตถุประสงค์ในการประเมินผลโครงการฯ
๓. ตัวอย่างเครื่องมือในการประเมินผลโครงการฯ
๔. เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลฯ
๕. แนวคิดเกี่ยวกับตัวชี้วัดในการประเมินผลโครงการฯ
๖. การวิเคราะห์ข้อมูลและการแบ่งผลในการประเมินผลฯ
๗. งานกิจการพลเรือนด้านมวลชนภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
๙. ภาพกิจกรรม
กองนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารบก (กนผ.กร.ทบ.)

แผนพัฒนาสายวิทยาการด้านกิจการพลเรือน ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
ส่วนที่ ๑ กล่าวทั่วไป ยุทธศาสตร์ นโยบายที่เกี่ยวข้องและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
ส่วนที่ ๒ สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง
ส่วนที่ ๓ แนวทางการใช้กำลังกองทัพบก
ส่วนที่ ๔ แนวความคิดการพัฒนาเหล่าสายวิทยาการด้านกิจการพลเรือน

สรุปผลการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนประจำเดือน (วาระ ๔) และคำชี้แจงของ จก.กร.ทบ./หน.ฝกร.ศปก.ทบ. (วาระ ๗) ปี ๒๕๕๕
เดือนมกราคม
- วาระ ๔ (.doc)
- วาระ ๔ (.ppt)
เดือนกุมภาพันธ์
- วาระ ๔ (.doc)
- วาระ ๗ (.doc)
- วาระ ๗ (.ppt)
เดือนมีนาคม
- วาระ ๔ (.doc)
- วาระ ๔ (.ppt)
- วาระ ๗ (.doc)
- วาระ ๗ (.ppt)
เดือนมีนาคม
- วาระ ๔ (.doc)
- วาระ ๗ (.doc)
- วาระ ๗ (.ppt)

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) : Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)
download file :
- .ppt
- .pdf
- .doc

กรอบเกณฑ์การแบ่งสรรงบประมาณด้าน กร. ประจำปี ๒๕๕๖
- เกณฑ์การแบ่งมอบฯ
- งบ กกร.กร.ทบ.
- แบบฟอร์มเสนอความต้องการ
ขออนุมัติแนวทางการดำเนินงานมวลชนกลุ่มเป้าหมาย "ทหารกองหนุน" ของ ทบ.
(download pdf)
- กลุ่มที่ ๑ (พื้นที่ ทภ.๑) (download pdf)
- กลุ่มที่ ๒ (พื้นที่ ทภ.๒) (download pdf)
- กลุ่มที่ ๓ (พื้นที่ ทภ.๓) (download pdf)
- กลุ่มที่ ๔ (พื้นที่ ทภ.๔) (download pdf)

ภาพกิจกรรมเปิดตัวโครงการ "หน่วยทหารและหมู่บ้านสีขาว/ชุมชนสีขาว" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ ก.พ.๕๕ กองบัญชาการกองทัพบก
กิจกรรมเปิดตัวโครงการ "หน่วยทหารและหมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว" วันพฤหัสบดีที่ ๒ ก.พ.๕๕
- กำหนดการฯ
- คำกล่าวผู้บัญชาการทหารบก
- คำกล่าวเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก
- วิดิทัศน์ กิจกรรมเปิดตัวโครงการ ฯ
- วิดิทัศน์ กิจกรรมเปิดตัวโครงการ ฯ (Update)
รู้ สู้! Flood คนไทยต้องรอด! อย่างเข้าใจ..
10 ต.ค.54 : พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ./ผบ.ศบภ.ทบ. ร่วมคณะ นรม. ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยและมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จว.อ.ย. เขตพื้นที่ ทภ.1 โดยมี พล.ต.พลาวุฒิ กลับเจริญ จก.กร.ทบ./หน.ฝกร.ศบภ.ทบ. ร่วมคณะเดินทางด้วย
7 ต.ค.54 : พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ./ผบ.ศบภ.ทบ. เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ ลานหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบก กองบัญชาการกองทัพบก
6 ต.ค.54 > พล.อ.ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน ผช.ผบ.ทบ.(1) และคณะ ตรวจเยี่ยม และมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ จว.น.ว. เขตพื้นที่ ทภ.3
๔ ต.ค.๕๔ > พิธี รับ-ส่ง หน้าที่ จก.กร.ทบ./หน.ฝกร.ศปก.ทบ. ณ ห้องประชุม กร.ทบ.(๑) บก.ทบ.
เมื่อวันที่ 4 ต.ค.54 > พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. เป็นประธานรับมอบเงินสนับสนุนโครงการ "ปลูกต้นไม้ สร้างฝาย ขยายคูคลอง สนองพระมหากรุณาธิคุณ" จาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จำนวน 800,000 บาท เพื่อใช้ปลูกป่าชายเลน ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน ณ ห้อง 211 บก.ทบ.
เมื่อวันที่ 30 ก.ย.54 >> พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. และคณะตรวจเยี่ยมหน่วยและมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จว.ล.บ. เขตพื้นที่ ทภ.1
เมื่อวันที่ 27 ก.ย.54 > พล.อ.พิเชษฐ์ วิสัยจร ผช.ผบ.ทบ.(1) เป็นผู้แทน ผบ.ทบ. รับมอบส้วมกระดาษจาก มูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร จำนวน 500 ชุด เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยฯ ณ ห้อง 212 กองบัญชาการกองทัพบก เวลา 1030
เมื่อวันที่ 27 ก.ย.54 > พล.อ.พิเชษฐ์ วิสัยจร ผช.ผบ.ทบ.(1) เป็นผู้แทน ผบ.ทบ. รับมอบเงินจากสนามมวยเวทีลุมพินีเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย จำนวน 301,901.75 บาท ณ ห้อง 212 กองบัญชาการกองทัพบก เวลา 1000
เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 54 พล,ต.กฤษฎา อารีรัชชกุล หน.ฝกร.ศบภ.ทบ. เป็นผู้แทน ผบ.ทบ. ในการรับมอบขนมไหว้พระจันทร์ จาก บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชน ณ ห้องรับรอง 212 กองบัญชาการกองทัพบก
เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 54 พล.ต.กฤษฎา อารีรัชชกุล จก.กร.ทบ. ร่วมคณะ ผบ.ทบ. ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ จว.อ.ต. เขตพื้นที่ ทภ.๓
เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 54 พ.อ.พลาวุฒิ กลับเจริญ รอง จก.กร.ทบ. ร่วมคณะ ผบ.ทบ. ต้อนรับ ฯพณฯ นรม. ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย และมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ จว.น.ว. และ จว.อ.ท. เขตพื้นที่ ทภ.3
เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 54 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. รับมอบเงินจาก บริษัท บ้านปู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัย ณ ห้องรับร้อง ๑๖๒ กองบัญชาการกองทัพบก
เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 54 พล.ต.กฤษฎา อารีรัชชกุล เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็นผู้แทนรับมอบเงินจาก นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง จำนวน 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ ห้อง 211 กองบัญชาการกองทัพบก
เมื่อวันที่ 12 ก.ย.54 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผอ.ศบภ.ทบ. ตรวจเยี่ยมประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ จว.อ.ท. และ จว.อ.ย. พร้อมคณะ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ก.ย. 54 พ.อ.รังสรรค์ ฤทธิ์ประเสริฐ รอง ผบ.รร.กร.กร.ทบ. เป็นประธานในการจัดงานคอนเสิร์ต "กองทัพบก เพื่อประชาชน" ณ ลานแฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
เมื่อวันที่ 27 ก.ย.54 พ.อ.เสรี เทพพิทักษ์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ ทบ.ในโครงการ "น้ำพระทัยหลั่งริน ทั่วถิ่นไทยร่วมใจสดุดี" ณ เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ จว.น.บ.
เมื่อวันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2554 พลเอก พิเชษฐ์ วิสัยจร รองผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้แทนรับมอบผลิตภัณฑ์ จากบริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด ให้กับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก จำนวน 19 รายการ ณ ห้องรับรอง 211 กองบัญชาการกองทัพบก
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก รับมอบเงินจาก ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB) ในการร่วมสร้างฝายต้นน้ำ 200 ฝาย ใน ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2554 ณ ห้องรับรอง 162 ชั้น 6 ภายในกองบัญชาการกองทัพบก
ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
Download ตราสัญลักษณ์ฯ
คลิปวีดีโอ
วันจันทร์ที่ 7 ธ.ค. 52 (วันหยุดชดเชยวันเฉลิมฯ) ห้วงเวลา 0830 – 0900 จก.กร.ทบ. ออกอากาศทาง ททบ.ในรายการ วาไรตี้ 4 ภาค ตอนคนดี 4 ภาค การสร้างศูนย์ศึกษาธรรมชาติบางปู
>> ดูวีดีโอ


วันอังคารที่ 3 พ.ย. 52 ห้วงเวลา 1300 – 1330 จก.กร.ทบ. ออกอากาศทาง สทท.ให้สัมภาษณ์ถึงภารกิจ กร.ทบ.ในรายการ “ ผู้พิทักษ์ แผ่นดิน” โดยมี ยุทธนา กระบวนแสง เป็นผู้ดำเนินรายการ
>> ดูวีดีโอ


วันศุกร์ที่ 30 ต.ค. 52 ห้วงเวลา 1600 – 1630 จก.กร.ทบ. ออกอากาศทาง สทท.ให้สัมภาษณ์ถึงภารกิจ กร.ทบ.ในรายการ “ ผู้นำคนเด่น” โดยมี ญดา ถาวร เป็นผู้ดำเนินรายการ
>> ดูวีดีโอ


กองทัพบก กับงานกิจการพลเรือน
ในวันศุกร์ ที่ 27 ส.ค. 2553
จก.กร.ทบ. ,รอง จก.กร.ทบ. และคณะ ร่วมงาน คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติฯ วงซิมโฟนี ออร์เคสตรา กองทัพบก ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ในวันอาทิตย์ ที่ 31 ก.ค. 2553
จก.กร.ทบ. และคณะ ร่วมงานคอนเสิร์ต "พลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมี" จว.กาญจนบุร

ในวันเสาร์ ที่ 30 ก.ค.2553
พ.อ.เสรี เทพพิทักษ์ รอง จก.กร.ทบ.(2) และคณะ ร่วมพิธีส่งมอบวัสดุที่ไม่ใช้งานแล้วเพื่อนำไปจัดสร้างเป็นปะการังเทียมและพิธีเรือลำเลียงจากท่าเรือคลองเตย ในโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปะการังเทียม)


กิจกรรม


 
ภาพในดวงใจ


 
จากบุคคลสำคัญ 57 ตอน
คลิกที่ภาพเพื่อดู วีดีโอ

>> ดูรายละเอียดทั้งหมด
 
ข่าว ITV ข่าว BCC ไทย ข่าว CNN

 
 
 
Best View 1024 X 768
กรมกิจการพลเรือนทหารบก กองบัญชาการกองทัพบก
ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทร ๐-๒๒๙๗-๗๕๗๕
Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand