อดีตเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก

       
 
 
 

พล.ต.วิชิต   บุณยะวัฒน์
พ.ศ.2525-2527

พล.ต.จำเนียร   อุ่นจิต
พ.ศ.2527-2531

พล.ต.รณรงค์ หริ่มเจริญ
พ.ศ.2531-2534

พล.ต.ธงชัย   เกื้อสกุล
พ.ศ.2534-2535
 
   
 

พล.ต.แป้ง มาลากุล ณ อยุธยา
พ.ศ. 2535-2536

พล.ต.เลิศรัตน์ รัตนวานิช 
พ.ศ.2536-2541

พล.ต.ประดิษฐ์   บุญเกิด 
พ.ศ.2541-2544

พล.ต.จงศักดิ์ พานิชกุล 
พ.ศ.2544-2546
 
 

 

   
  พล.ต.จิรชัย   เดชดำรง 
พ.ศ.2546-2550
พล.ต. สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
พ.ศ.2550-2552