ลำดับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
00032 ดาวน์โหลดใบสมัคร โครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ รายละเอียด 2018-12-14 11:25:55
00031 คู่มือการขนย้ายข้าวสารเข้าสู่อุตสาหกรรม (ฉบับปรับปรุง ก.ย. 61) รายละเอียด 2018-10-18 11:40:01
00030 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 (แบบฟอร์ม ทบ.500-115 และ ทบ.500-116) รายละเอียด 2018-09-12 09:29:59
00029 ประกาศผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเข้าเป็นพนักงานราชการ (รอบสุดท้าย) ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด 2018-06-25 14:24:46
00028 ประกาศผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด 2018-06-15 14:40:39
00027 กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 7 อัตรา รายละเอียด 2018-05-11 09:20:50
00026 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 14 รายละเอียด 2018-05-03 22:26:32
00025 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 25 รายละเอียด 2018-05-03 22:25:46
00024 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของกรมกิจการพลเรือนทหารบก รายละเอียด 2018-03-06 09:55:27
00023 ประกาศผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในอัตรานายทหารประทวน รายละเอียด 2018-02-28 09:57:19
00022 ประกาศผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในอัตรานายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียด 2018-02-14 09:41:20
00021 กรมกิจการพลเรือนทหารบก เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 25 ระหว่างวันที่ 9 พ.ค.-8 มิ.ย.61 รายละเอียด เอกสารใบสมัคร 2018-01-31 10:05:29
00020 ประเด็นคำถาม - คำตอบ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ รายละเอียด 2017-10-30 14:17:35
00019 ขอเชิญดาวน์โหลดคู่มือการปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ รายละเอียด 2017-10-20 13:47:00
00016 กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด 2017-05-16 14:50:37
00015 กรมกิจการพลเรือนทหารบก เปิดรับสมัครหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 24 รายละเอียด ดาวน์โหลดใบสมัคร 2017-03-06 09:14:07
00014 โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคปกติ และภาคสมทบ หลักสูตร ปวช. รายละเอียด 2017-01-06 09:44:07
00013 กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศสอบราคาจ้างผลิตสปอตโทรทัศน์ รายละเอียด 2016-11-07 10:31:01
00012 ขอเชิญร่วมบริจาคทุนทรัพย์ในการทอดกฐินสามัคคีกองทัพบก ณ วัดวชิรธรรมาราม ตาบลบ้านใหม่ อาเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียด 2016-11-04 10:50:59
00011 กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศสอบราคาจ้างผลิตสปอตโทรทัศน์ รายละเอียด 2016-09-23 14:47:23
ลำดับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
00018 กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รายละเอียด 2018-12-07 10:14:53
00017 กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างกิจกรรมแสดงพลังมวลชนเนื่องในวัน ONE พสบ. รายละเอียด 2018-12-07 10:12:13
00016 จัดจ้างกิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน รายละเอียด 2018-11-15 16:06:43
00015 จัดจ้างกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างขวัญกำลังใจให้กับมวลชนกลุ่มต่าง ๆ ของ ทบ รายละเอียด 2018-11-15 16:06:01
00014 ประกาศจัดจ้างสำรวจความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของ ทบ. รายละเอียด 2018-10-24 14:40:45
00013 กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 4 ภูมิภาค ในหัวข้อ "รักเมืองไทย" รายละเอียด 2018-05-11 11:27:56
00012 กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างพิมพ์หนังสือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร รายละเอียด 2018-05-11 11:27:05
00011 กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างกิจกรรมนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2 รายละเอียด 2018-05-09 06:51:26
00010 กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างกิจกรรมนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1 รายละเอียด 2018-05-09 06:51:06
00009 กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างกิจกรรมโครงการ “ทบ. อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ” ครั้งที่ 2 รายละเอียด 2018-05-09 06:48:38
00008 กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างกิจกรรมโครงการ “ทบ. อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ” รายละเอียด 2018-05-09 06:48:16
00007 ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ประกาศจัดซื้อเครื่องนอนสำหรับศูนย์วิวัฒน์พลเมืองของกองทัพบก รายละเอียด 2018-01-04 11:13:02
00006 ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ประกาศจัดซื้อชุดวอร์มสำหรับศูนย์วิวัฒน์พลเมืองของกองทัพบก รายละเอียด 2018-01-04 11:12:31
00005 ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ประกาศจัดซื้อเครื่องแต่งกายชายสำหรับศูนย์วิวัฒน์พลเมืองของกองทัพบก รายละเอียด 2018-01-04 11:11:21
00004 ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ประกาศจัดซื้อเครื่องแต่งกายหญิงสำหรับศูนย์วิวัฒน์พลเมืองของกองทัพบก รายละเอียด 2018-01-04 11:09:54
00003 กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างกิจกรรมโครงการ “ทบ. อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสาน พระราชปณิธานฯ” ทางอินเตอร์เน็ต รายละเอียด 2017-11-04 00:18:09
00001 กรมกิจการพลเรือนทหารบก ประกาศจัดจ้างกิจกรรมโครงการ “ทบ. อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสาน พระราชปณิธานฯ” รายละเอียด 2017-10-19 20:34:09