ปรับขนาดตัวอักษร: A A A

สำนักกิจการพลเรือน

พล.ต. นิรันดร  ศรีคชา
พล.ต. นิรันดร ศรีคชา

ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน

พ.อ. วิเชียร  ไทยประยูร
พ.อ. สุพล จันทร์ผ่อง

รองผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน

พ.อ. จินตมัย  ชีกว้าง
พ.อ. จินตมัย ชีกว้าง

รองผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน

ผังการจัดหน่วย


ภารกิจ


มีหน้าที่ เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับการในเรื่องที่เกี่ยวกับงานด้านมวลชน การเมือง การปกครองในยามสงคราม การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนการบรรเทาภัยพิบัติ การช่วยเหลือประชาชน การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการพัฒนา ตลอดจนการพิทักษ์ประชาชนและการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในความรับผิดชอบของกองทัพบกตามนโยบายของรัฐบาลและหน่วยเหนือ ปฏิบัติการร่วมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบก พัฒนาหลักนิยมด้านการบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบก บูรณาการการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศและต่างประเทศตามที่กองทัพบกได้รับมอบ

นโยบายเว็บไซต์นโยบายความปลอดภัยแผนผังเว็บไซต์