ปรับขนาดตัวอักษร: A A A

ทำเนียบอดีตผู้บังคับบัญชา

พล.ต.วิชิต บุณยะวัฒน์

พล.ต.วิชิต บุณยะวัฒน์
พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๒๘

พล.ต.จำเนียร อุ่นจิต

พล.ต.จำเนียร อุ่นจิต
พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๔

พล.ต.รณรงค์ หริ่มเจริญ

พล.ต.รณรงค์ หริ่มเจริญ
พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๖

พล.ต.ธงชัย เกื้อสกุล

พล.ต.ธงชัย เกื้อสกุล
พ.ศ. ๒๕๓๔ - ๒๕๓๕

พล.ต.แป้ง มาลากุล ณ อยุธยา

พล.ต.แป้ง มาลากุล ณ อยุธยา
พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๓๖

พล.ต.เลิศรัตน์ รัตนวานิช

พล.ต.เลิศรัตน์ รัตนวานิช
พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๔๑

พล.ต.ประดิษฐ์ บุญเกิด

พล.ต.ประดิษฐ์ บุญเกิด
พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๔

พล.ต.ธงชัย เกื้อสกุล

พล.ต.จงศักดิ์ พานิชกุล
พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๖

พล.ต.จิรชัย เดชดำรง

พล.ต.จิรชัย เดชดำรง
พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๐

พล.ต.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์

พล.ต.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒

พล.ต.กฤษฎา อารีรัชชกุล

พล.ต.กฤษฎา อารีรัชชกุล
พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔

พล.ท.พลาวุฒิ กลับเจริญ

พล.ท.พลาวุฒิ กลับเจริญ
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘

พล.ท.ธีรวัฒน์ บุญยะวัฒน์

พล.ท.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

พล.ท.ธเนศ กาลพฤกษ์

พล.ท.ธเนศ กาลพฤกษ์
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

พล.ท.สมศักดิ์  สมรักษ์

พล.ท.สมศักดิ์ สมรักษ์
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

นโยบายเว็บไซต์นโยบายความปลอดภัยแผนผังเว็บไซต์