ปรับขนาดตัวอักษร: A A A

ภารกิจกรมกิจการพลเรือนทหารบก

ตรากรมกิจการพลเรือนทหารบก

กรมกิจการพลเรือนทหารบก มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับงานกิจการพลเรือนและงานที่ได้รับมอบหมายที่ดำเนินต่อการสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารและการปกครอง การฝึกศึกษาในหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการพลเรือนของกองทัพบก ตลอดจนแนะนำและกำกับดูแลเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจการพลเรือนของหน่วยต่างๆของกองทัพบกโดยมี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็นผู้บังคับบัญชา

ขอบเขตความรับผิดชอบ/หน้าที่ที่สำคัญ

  • จัดทำนโยบายในการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนทั้งปวงของกองทัพบก ซึ่งประกอบด้วยการปฏิบัติการกิจการพลเรือน การปฏิบัติการจิตวิทยา การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ และการประชาสัมพันธ์
  • วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการเกี่ยวกับกิจการพลเรือนและการปกครองในยามสถานการณ์วิกฤต
  • วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการเกี่ยวกับกิจการด้านการเมือง การปกครอง การเศรษฐกิจและการสังคมต่อกำลังทหารประจำการทหารกองประจำการ ทหารนอกประจำการ กำลังกึ่งทหารและกลุ่มมวลชน
  • วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในความรับผิดชอบของสายงานกิจการพลเรือน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติการจิตวิทยาและการประชาสัมพันธ์ของ ทบ.
  • วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกศึกษาสายงานกิจการพลเรือนของกองทัพบก
  • อำนวยการและจัดเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับปกครองพื้นที่ที่ถูกควบคุมโดยกำลังทหาร
  • ทำหน้าที่สายวิทยาการงานกิจการพลเรือนของกองทัพบก

หน่วยงานภายในกรมกิจการพลเรือนทหารบก

สำนักกิจการพลเรือน

มีหน้าที่ เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับการในเรื่องที่เกี่ยวกับงานด้านมวลชน การเมือง การปกครองในยามสงคราม การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน การบรรเทาภัยพิบัติ การช่วยเหลือประชาชน การสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามโครงการพัฒนา ตลอดจนการพิทักษ์ประชาชนและการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ในความรับผิดชอบของกองทัพบกตามนโยบายของรัฐบาลและหน่วยเหนือปฏิบัติการร่วมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบก พัฒนาหลักนิยมด้านการบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบก บูรณาการการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศและต่างประเทศตามที่กองทัพบก ได้รับมอบแบ่งส่วนราชการออกเป็น

สำนักจิตวิทยา

มีหน้าที่เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับการในด้านการปฏิบัติการจิตวิทยา และการเสริมสร้างอุดมการณ์ การประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพบก การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกองทัพบก การสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวข้องกับกองทัพบก แบ่งส่วนราชการออกเป็น

โรงเรียนกิจการพลเรือน

มีหน้าที่รับผิดชอบในการปกครองบังคับบัญชาและบริหารงานของโรงเรียนกิจการพลเรือนให้เป็นไปตามภารกิจและนโยบายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งกำหนดนโยบายภายในของโรงเรียนกิจการพลเรือน อำนวยการและดำเนินการฝึกศึกษา ให้กับกำลังพลของกองทัพบก และหน่วยที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับวิทยาการและการปฏิบัติทางด้านกิจการพลเรือน การเมือง การปกครอง การเศรษฐกิจ การสังคม การปฏิบัติการจิตวิทยา การประชาสัมพันธ์ และบันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

นโยบายเว็บไซต์นโยบายความปลอดภัยแผนผังเว็บไซต์