ปรับขนาดตัวอักษร: A A A

โครงสร้างหน่วย

 1. กรมกิจการพลเรือนทหารบก

  1. สำนักจิตวิทยา

   1. กองปฏิบัติการจิตวิทยา

   2. กองประชาสัมพันธ์

   3. กองกิจการมวลชน

  2. สำนักกิจการพลเรือน

   1. กองกิจการพลเรือน

   2. กองกิจการพัฒนา

   3. กองบรรเทาสาธารณภัย

  3. กองนอกสำนัก

   1. แผนกการเงิน

   2. กองธุรการ

   3. กองนโยบายและแผน

   4. กองสารสนเทศ

   5. กองโครงการและงบประมาณ

  4. โรงเรียนกิจการพลเรือน

 1. ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก

  1. ส่วนบังคับบัญชา

  1. ส่วนนโยบายและแผน

   1. แผนกแผน
   2. แผนกรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
  2. ส่วนกิจการพลเรือน

   1. แผนกกิจการพลเรือน
   2. แผนกยุทธศาสตร์พัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง
  3. ส่วนรักษาความมั่นคงภายใน

   1. แผนกแผน
   2. แผนกปฏิบัติการ
  4. สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

   1. ฝ่ายธุรการ
   2. ฝ่ายผลิตรายการและข่าว
   3. ฝ่ายเทคนิค
  5. ส่วนกิจการพิเศษ

   1. แผนกแผน
   2. แผนกปฏิบัติการ
  6. ส่วนจิตวิทยา

   1. แผนกปฏิบัติการจิตวิทยา
   2. แผนกประชาสัมพันธ์
   3. แผนกมวลชน
  7. แผนกธุรการ

นโยบายเว็บไซต์นโยบายความปลอดภัยแผนผังเว็บไซต์