ปรับขนาดตัวอักษร: A A A

สำนักจิตวิทยา

พล.ต. ชาญวิทย์  อรรถธีระพงษ์
พล.ต. ชาญวิทย์ อรรถธีระพงษ์

ผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยา

พ.อ. ศุภสิทธิ์  ชิตท้วม
พ.อ. จิรัฎฐ์ สุตาสุข

รองผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยา

พ.อ. จิรัฎฐ์  สุตาสุข
พ.อ. วิเชียร ไทยประยูร

รองผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยา

ผังการจัดหน่วย


ภารกิจ


มีหน้าที่ เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับการในด้านการปฏิบัติการจิตวิทยา และการเสริมสร้างอุดมการณ์ การประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพบก การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกองทัพบก การสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวข้องกับกองทัพบก

นโยบายเว็บไซต์นโยบายความปลอดภัยแผนผังเว็บไซต์