ปรับขนาดตัวอักษร: A A A

การประเมินคุณภาพและความโปร่งใสการดำเนินงานของ กร.ทบ. และ ทบ.

ข้อ ประเด็นการตรวจ
O10 แผนการดำเนินงานประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O14 มาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายปี
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
นโยบายเว็บไซต์นโยบายความปลอดภัยแผนผังเว็บไซต์